ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 มี.ค. 64 ถึง 31 มี.ค. 64 โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ EIS กิจกรรมเด็กดีศรีสองเหล่า กิจกรรมวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กิจกรรมวันสำเร็จการศึกษาอนุบาลและประถม กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดพระยาพหลฯ

วิชาการ บริหารทั่วไป
01 ก.พ. 64 ถึง 26 ก.พ. 64 โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ EIS กิจกรรมแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ กิจกรรมนิทรรศการทักษะทางวิชาการ กิจกรรมค่ายวิชาการ กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กิจกรรมสอ

วิชาการ บริหารทั่วไป
01 ม.ค. 64 ถึง 29 ม.ค. 64 โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ EIS โครงการปีใหม่สายสัมพันธ์ กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนยอดนักอ่าน กิจกรรมวัดผลและประเมินผลตามสภ

วิชาการ บริหารทั่วไป
01 ธ.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 63 โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ EIS กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนยอดนักอ่าน กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง กิจกรรมวันค

วิชาการ บริหารทั่วไป
02 พ.ย. 63 ถึง 30 พ.ย. 63 โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ EIS กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนยอดนักอ่าน กิจกรรมวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมกีฬ

วิชาการ บริหารทั่วไป
01 ต.ค. 63 ถึง 30 ต.ค. 63 โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ EIS กิจกรรมวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กิจกรรมวันปิยมหาราช

วิชาการ บริหารทั่วไป
01 ก.ย. 63 ถึง 30 ก.ย. 63 โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ EIS กิจกรรมค่ายพุทธบุตร กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนยอดนักอ่าน กิจกรรมวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน

วิชาการ บริหารทั่วไป
03 ส.ค. 63 ถึง 31 ส.ค. 63 โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ EIS กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนยอดนักอ่าน กิจกรรมสวดมนต

วิชาการ บริหารทั่วไป
01 ก.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63 โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ EIS กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนยอดนักอ่าน กิจกรรมถวายเทียนพรรษา กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

วิชาการ บริหารทั่วไป
01 มิ.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ EIS กิจกรรมนาฏศิลป์และลูกทุ่งไทย กิจกรรมดนตรีไทยและดุริยางค์ กิจกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนยอดนักอ่าน

วิชาการ บริหารทั่วไป
01 พ.ค. 63 ถึง 29 พ.ค. 63 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ EIS กิจกรรมวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้
วิชาการ