ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.ค. 57 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
สนามกีฬาพระราเมศวร ฝ่ายบริหารทั่วไป
26 มิ.ย. 57 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
หอประชุม ร.ร.ทบอ.สองเหล่าสร้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป