ครูพี่เลี้ยง

นางสาวเพ็ญพิชา เชื้ออภัย
ครูพี่เลียง

นางสุมาลี ชอนขุนทด
ครูพี่เลียง

นางจุตินภา ดาษดา
ครูพี่เลียง