ครูพี่เลี้ยง

นางสุจิตรา ชอนขุนทด
ครูพี่เลียง

นางสุมาลี ชอนขุนทด
ครูพี่เลียง

นางจุตินภา ดาษดา
ครูพี่เลียง