กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางณัฎฐา จันทา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวภาวิสรา ใสศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางวรภาดา จันทนวงษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางรุ่งระวี นาคตระกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป,ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2