ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง เป็นโรงเรียนเอกชนได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอน

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๔๘๐ โดยการเห็นชอบของพันตรีหลวงผาด ศรแผลง

ผู้บังคับกองโรงเรียนทหารปืนใหญ่และเรืออากาศเอกขุนสวัสดิ์ ทิฆัมพร

ผู้บังคับการกองบินน้อยที่ ๔ ในการยุบรวมโรงเรียนเทวานุเคราะห์ ของกองบิน

น้อยที่ ๔ และโรงเรียนวิชัยวิทยา ของกองโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ได้จัดการศึกษา 

วิชาสามัญตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมถึงมัธยมปลาย (ม.๘) เจ้าของและผู้จัดการ

                     พันตรีหลวงผาด ศรแผลง และเรืออากาศเอกขุนสวัสดิ์ ทิฆัมพร

                     ครูใหญ่ หม่อมหลวงพิศวงสวัสดิ์ ทิฆัมพร

                      มีนักเรียน ๑๙๘ คน

                      นักเรียนหญิง ๙๖ คน

                      นักเรียนชาย ๑๐๒ คน

                      ครูผู้สอน ๗ คน 

ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา โรงเรียนได้หยุดทำการสอนตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๔๘๘ เนื่องจากประชาชนพลเมืองอพยพหลบภัยทางอากาศ และได้เปิดทำการสอนอีกครั้งเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๘๙  มีจำนวนนักเรียน ๑๓๘ คน  โรงเรียนดำเนินการโดยต่อเนื่องและได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๔๙๓ นักเรียนชาย ๑๐๒ คน ครูผู้สอน ๗ คน 

ต่อมากองทัพบกรับโรงเรียนสองเหล่าสร้างอยู่ในความอุปถัมภ์ เมื่อเดือนเมษายน ๒๔๙๘ และใช้ชื่อว่าโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้างนามย่อคือ ร.ร.ทบอ.สองเหล่าสร้างและได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ เมื่อเดือน กันยายน ๒๕๐๖  นักเรียนชาย ๑๐๒ คน 

ครูผู้สอน ๗ คน