กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวจันทร์จิรา ฤทธิ์เจริญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายชยุตม์ สิงห์โสภณ
ครูสอนคอมพิวเตอร์,สารสนเทศ