กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวจันทร์จิรา ฤทธิ์เจริญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายชยุตม์ สิงห์โสภณ
ครูสอนคอมพิวเตอร์,สารสนเทศ