กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวจันทร์จิรา ฤทธิ์เจริญ
ครูพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 0898076500

นายชยุตม์ สิงห์โสภณ
ครูสอนคอมพิวเตอร์,สารสนเทศ
เบอร์โทร : 0803005049