กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจันทร์จิรา ฤทธิ์เจริญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวโสภิตตา อร่ามศรี
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลร,ครูสอนคอมพิวเตอร์,นายทะเบียน,สารสนเทศ