พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

ภารกิจที่ 1 พัฒนาวิชาการให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มีความรู้ ความสามารถ ตาม

     ศักยภาพและมีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร

ภารกิจที่ 2 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนและบุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรมในการ

     ดำเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ภารกิจที่ 3 พัฒนาการบริหาร การจัดการให้เป็นระบบคล่องตัว ทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ

ภารกิจที่ 4 พัฒนาบริเวณอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

 

เป้าหมาย

1.      พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 และความต้อง

การของผู้ปกครอง

2.      จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียน

3.      มีสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอนและพอเพียงกับ

ความต้องการพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม

4.      พัฒนาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินการเรียนรู้

จากสภาพจริง และเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

5.      นักเรียนมีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมความถนัดและ

ความสามารถของนักเรียน

6.      จัดระบบการบริหารงานบุคคล และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรแต่ละฝ่าย

อย่างชัดเจนเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทุกฝ่าย

7.      จัดบริการและสวัสดิการให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ มีความ

อบอุ่นปลอดภัย

8.      การบริหารงานธุรการให้เป็นระบบ มีระเบียบ มีความคล่องตัวและตรวจสอบได้

9.      มีบริเวณอาคารสถานที่ สะอาดร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้

10.  มีการประชาสัมพันธ์ และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างเป็นระบบ

11.  มีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน