กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววิสา หมื่นสา
ครูสอนนาฎศิลป์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนิรันด์ เย็นใจ
ครูสอนดนตรีไทย

นายประยุทธ แจ่มผล
ครูสอนวิชาศิลปะ,ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1