หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและท้องถิ่น จัดให้มีการวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียน พัฒนาวิธีการวัดผลประเมินผลโดยพัฒนาเครื่องมือวัดผลสามารถประเมินการพัฒนาการเรียนการสอนตามสภาพจริงและนำผลการประเมินไปพัฒนานักเรียน นอกจากนั้นได้ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนานักเรียน การทำโครงงานตามสาระการเรียนรู้ จัดโครงการเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เช่น โครงการฝึกอบรมผู้นำอนามัยนักเรียน กิจกรรมกีฬาสี หรือกีฬาภายในและกิจกรรมนักเรียน