คณะผู้บริหาร

พลตรี นพสิทธิ์ คงชินศาสตร์ธิติ
ผู้รับใบอนุญาต รร.ทบอ.สองเหล่าสร้าง

พันเอก วีรพล พิชัยณรงค์
ผู้จัดการ
อีเมล์ : songlowsang@gmail.com

พันเอก สมเกียรติ เมฆพันธุ์
ผู้ช่วยผู้จัดการ รร.ทบอ.สองเหล่าสร้าง

นางสมศรี ทัศมาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 089-047-5773
อีเมล์ : songlowsang@gmail.com

นางประภาพันธ์ บุญไทย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาววาสนา ประโรกิจจักร์
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นางรุ่งระวี นาคตระกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางบังอร อุนะพำนัก
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางอรณิชา ฐานทนิต
รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการอนุบาล

นางสาวชุรีพร ปรีชาจารย์
รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการประถม

นางสาวสุทธวรรณ บัวรักษ์
รองหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นายประยุทธ แจ่มผล
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป