คณะผู้บริหาร

พลตรี ทวนชัย นัดนะรา
ผู้รับใบอนุญาต รร.ทบอ.สองเหล่าสร้าง

พลตรี สายัณห์ อำพันกาญจน์
ผู้จัดการ

พันเอก ธามธนิก มีเดช
ผู้ช่วยผู้จัดการ รร.ทบอ.สองเหล่าสร้าง

นางสมศรี ทัศมาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางประภาพันธ์ บุญไทย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาววาสนา ประโรกิจจักร์
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นางรุ่งระวี นาคตระกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางบังอร อุนะพำนัก
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางอรณิชา ฐานทนิต
รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการอนุบาล

นางสาวชุรีพร ปรีชาจารย์
รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการประถม

นางสาวสุทธวรรณ บัวรักษ์
รองหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นางมัณฑนา สุขใส
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป