กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางธัญรัศม์ โพธิตา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางประภาพันธ์ บุญไทย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล,ครูประวัติศาสตร์,ครูบรรณารักษ์