กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจารุกิตติ์ ทองอ้ม
ครูวิชาพลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ