กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเรวัิต เสนาะจิตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ