กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายจารุกิตติ์ ทองอ้ม
ครูวิชาพลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ