นักการภารโรง

นางสมคิด นาคประเสริฐ
นักการภารโรงประจำอาคาร1,อาคารหอประชุม

นายเสกสันต์ สระใส
นักการภารโรงประจำอาคาร2,อาคารบริหาร

นายสุวรรณ สังข์คง
นักการภารโรงประจำอาคาร3,อาคารธุรการ

นายสมศักดิ์ ยังแสนภู
นักการภารโรงประจำอาคาร4

นายมะณะ คู่ภิรมย์
นักการภารโรงประจำอาคาร5