นักการภารโรง

นายสุวรรณ สังข์คง
นักการภารโรงประจำอาคาร1,หอประชุมโรงเรียน

นางสมคิด นาคประเสริฐ
นักการภารโรงประจำอาคาร2,อาคารบริหาร

นายเสกสันต์ สระใส
นักการภารโรงประจำอาคาร3,อาคารธุรการ

นายสมศักดิ์ ยังแสนภู
นักการภารโรงประจำอาคาร4,ห้องเรียนสีเขียว

นายมะณะ คู่ภิรมย์
นักการภารโรงประจำอาคาร5