กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางระวิวรรณ ยิ่มแย้ม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางพรภิมน วรรณกลาง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุทธวรรณ บัวรักษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางปราณี สังข์งาม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางพรทิพย์ อภิสกุลพงษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2