กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางระวิวรรณ ยิ่มแย้ม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางพรภิมน วรรณกลาง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุทธวรรณ บัวรักษ์
ครูพิเศษ

นางพรทิพย์ อภิสกุลพงษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวปัญญารัตน์ กองประดิษฐ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2