คณะผู้บริหาร

พลตรีเฉลิมเกียรติ พิมพ์ทนต์
ผู้รับใบอนุญาต

พันเอก สายัณห์ อำพันกาญจน์
ผู้จัดการ

พันตรี ประสงค์ น้ำจันทร์
ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางสมศรี ทัศมาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางประภาพันธ์ บุญไทย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาววาสนา ประโรกิจจักร์
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นางรุ่งระวี นาคตระกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางบังอร อุนะพำนัก
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางอาภรณ์ ตาจันทร์
รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการอนุบาล

นางสาวชุรีพร ปรีชาจารย์
รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการประถม

นางสาวสุทธวรรณ บัวรักษ์
รองหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นางมัณฑนา สุขใส
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวโสภิตตา อร่ามศรี
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล