คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปัจฉพร กันงาม
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธมนวรรณ สมสง่า
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนัญชิตา โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6