คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พล.ต.วิสันติ สระศรีดา
ตำแหน่ง : ผบ.ศป. / ผู้รับใบอนุญาต
ชื่อ-นามสกุล : พ.อ.ทวนชัย นัดนะรา
ตำแหน่ง : รอง ผบ.ศป./ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนำเกียรติยศ แก้วหอมคำ
ตำแหน่ง : ผอ.กลุ่มส่งเสริมการเอกชน / ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายกิจจา จงประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผอ.สกสค.ลพบุรี / ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พล.ต.สายัณห์ อำพันกาญจน์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ชื่อ-นามสกุล : พ.อ.ประสิทธิ์ คำพันทา
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางบังอร อุนะพำนัก
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสมศรี ทัศมาลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ