กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางปรีทาภรณ์ สายโคกสูง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวชนัญชิดา คำภียะ
ครูพิเศษ สอนวิชาภาษาต่างประเทศ ป1.- ป.3

นางสาววประภัสสรา เจษฎาจินดานุช
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1