กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปรีทาภรณ์ สายโคกสูง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอัมรินทร์ เกตุหอม
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ ครูภาษาอังกฤษ ป.4 - ป.6

นางสาวขวัญชนก ครองกิจการ
ครูพิเศษ วิชาภาษาต่างประเทศ ป.1-3