กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปรีทาภรณ์ สายโคกสูง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายชนธัญ ไฉลภูมิ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวขวัญชนก ครองกิจการ
ครูพิเศษ วิชาภาษาต่างประเทศ ป.1-3