เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

กองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง แนะแนวทางนำพาสว่างไสว

เน้นคุณธรรมนำความรู้ประจำใจ สั่งสอนให้เยาวชนไทยเป็นคนดี

ดุจแสงเทียนส่องแสงไม่มีวันดับ ระยิบระยับพราวแพรวด้วยศักดิ์ศรี

ปลูกฝังให้มีวินัยใฝ่ความดี สองเหล่าสร้างสร้างคนดีสู่สังคม

เรียนดี มีวินัย ใฝ่กีฬา เป็นคำขวัญของชาวรั้วฟ้าเหลือง

ด้วยจงรักภักดีพระมิ่งเมือง สามัคคีฟ้าเหลืองคือพลัง

กองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง ปฏิญาณจุดมุ่งหมายการศึกษา

สร้างคนดี สร้างคนเก่งให้ก้าวหน้า สองเหล่าสร้างวิวัฒนาขจรไกล