วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้างมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และมีความสามารถเต็มตามศักยภาพมีมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นทักษะทางวิชาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารการจัดการศึกษา

ปรัชญา

คุณธรรม นำความรู้

คุณธรรม หมายถึง คุณสมบัติที่ดีของบุคคล เช่น ความซื่อสัตย์ ความมีจิตใจที่เข้มแข็ง ความเข้มแข็งของการประพฤติปฏิบัติในทางที่ดี คือการไม่ยอมให้ความชั่ว หรืออำนาจฝ่ายต่ำมาครอบงำจิตใจบุคคลที่มีคุณธรรมได้ ประเทศชาติใดที่มีพลเมืองที่มีจิตใจเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจะมีสังคมที่สงบสุข และง่ายต่อการพัฒนาสังคมอย่างมีความสุขแล้ว คุณธรรมยังผลอันดีงามให้สถาบันองค์กร และประเทศชาติบุคคลนั้นอีกด้วย

          นำความรู้ หมายถึง ความจริง ความเชี่ยวชาญและความเข้าใจ ที่บุคคลได้รับโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ หรือจากประสบการณ์ของบุคคลนั้น