กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวชุตินาถ อัมพรมุนี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางบังอร อุนะพำนัก
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวอภิชญา อ่ำขำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวประกายทิพย์ จิ๊กต๊ะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวชุรีพร ปรีชาจารย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3