ปฐมวัย

นางสายทอง ประณีต
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางปานแก้ว น้อยจันทร์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางมะลิวัลย์ พุทธจิตร
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางกรองทอง อิ่มโอชา
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางวนิดา บุษรา
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางนันทิชา สาธยาย
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางอรณิชา ฐานทนิต
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2