ปฐมวัย

นางอาภรณ์ ตาจันทร์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
หัวหน้าปฐมวัย

นางนันทิชา สาธยาย
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางบุญเรือน รามาตย์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสัมฤทธิ์ ช่องสว่าง
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางวนิดา บุษรา
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสายทอง ปราณีต
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางกรองทอง อิ่มโอชา
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวอรณิชา ฐานทนิต
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางมะลิวัลย์ พุทธจิตร
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3