คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวอรณิชา ฐานทนิต
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/1
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
เบอร์โทร : 0904302349

นางกัลย์ชนิต มะพารัมย์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2
เบอร์โทร : 0840175954

นางมะลิวัลย์ พุทธจิตร
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 0866202538

นางกรองทอง อิ่มโอชา
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 0870386239

นางวนิดา บุษรา
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสายทอง ประณีต
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางโศรดา ปลอดนุ้ย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3